• Are you ready to become a leader in your community?


  Applications are now available for the eighth AACPS International Parent and Community Leadership Academy!

  Applications are closed

 • Overview:

  The International Parent and Community Leadership Academy (IPCLA) is coordinated by the Office of School and Family Partnerships to develop leaders among international parents and community members in Anne Arundel County.  

  Goals:

  The goals of the IPCLA are to improve communication with international families and diversify the pool of leaders in schools and the community in order to support the academic achievement of international students.  

   

   

   

   

   

   

International Parent & Community Leadership Academy / IPCLA Logo
 • Information & Application

  Information and Applications in nine different languages are availabe below.

 • English

  Overview:

  The International Parent and Community Leadership Academy (IPCLA) is coordinated by the Office of School and Family Partnerships to develop leaders among international parents and community members in Anne Arundel County. 

  More Information                                                   Application

 • Español (Spanish)

  Sinopsis:

  La Academia Internacional de Liderazgo para Padres y la Comunidad (IPCLA por sus siglas en
  inglés) es un programa ofrecido por La Oficina de Relaciones entre la Escuela y Familia para desarrollar
  líderes entre los padres y las comunidades internacionales del condado de Anne Arundel. 

  Más Información                                           La Solicitud

 • 中文 (Chinese)

  概述:国际家长和社区领导学院(IPCLA)是由学校和家庭合作办公室主办在安妮阿伦德尔县中的国际家长和社区成员中来培养领导人才。

               
             更多信息                         在这里申请 • 한국어 (Korean)

  취지: 인터내셔널 학부모 및 커뮤니티 리더십 아카데미 (IPCLA)는 앤 아룬델 카운티의 인터내셔널 학부모 및 커뮤니티일원들 중 지도자 육성을 위해 학교와 가족 파트너십의 사무국에 의해 개최되고 있습니다.

  추가 정보                                                애플리케이션

 • al عربي (Arabic)

  نظرة عامة: األكاديمية الدولية لآلباء وقيادة المجتمع)IPCLA )منظمة من خالل إدارة المدرسة وتعاون األسر لتطويرالقادة بين اآلباء الدوليين و أعضاء المجتمع داخل مقاطعة آن أرندل.

   

 • Tiếng Việt (Vietnamese)

  Tổng Quát: Học Viện Lãnh Đạo cho Phụ Huynh Quốc Tế và Cộng Động (IPCLA) được phối hợp bỏi
  Văn Phòng Liên Kết Giữa Nhà Trường và Gia Đình (Office of School and Family Partnerships) để phát
  triển và đào tạo các nhà lãnh đạo giữa các phụ huynh quốc tế và các thành viên cộng đồng trong quận
  Anne Arundel.

  thêm thông tin                 đơn xin

 • اردو (Urdu)

  مجموعی جائزہ: یہ بین االقوامی والدین اورکمیونٹی لیدڑشپ اکیڈمی)آی پی سی لے اے( دراصل آفس آف سکول اینڈ فیملی پاٹنرشپ کے دفتر کے اشتراک سے پیش کی جاتی ہے۔ تاکہ این ارنڈل کاؤنٹی کے رہائشی والدین اور کمیونٹی ارکان کو بہترین رہنما بنایا جا سکے۔

                                                

 • دری (Dari)

  مقدمه: آکادمی بین المللی والدین و رهبری جامعه ( IPCLA) توسط دفاتر م کاتب و مشارکت خانواده ها برای ایجاد رهبران از بین والدین بین المللی و اعضای جامعه در منطقه آن آروندل هماهنگ گردیده.

  معلومات بیشتر                           درخواستی

 • پشتو زبان (Pashto)

   د ښوونځي - کورنۍ ملګ رتیا دفتر لخوا ھمغږي ک یږي ترڅو پھ) IPCLA (عمومي کتنھ: د والدینو او ټولنې مشرتابھ نړی والھ اکاډمۍ .این اروی نډیل کاونټي کې د نړیوالو والدینو او ټ ولنې غړو ترمی نځ مشران رامینځتھ کړ ي 

                                        
       غوښتنلیک             نور مالومات