Testimony/Legislative Exhibits

March 2019

February 2019

January 2019

March 2018

February 2018

January 2018

April 2017

March 2017

January 2017